Bestuur en ledenraad

Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 1403 views

Bestuur
De Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant heeft een dagelijks bestuur dat gevormd wordt door vijf van de aangesloten GGZ-instellingen:

Parnassia Groep:
- drs. Betty Kooijman, voorzitter (lid Raad van Bestuur Parnassia Groep)

Arkin:
- drs. Dick Veluwenkamp, penningmeester ( lid Raad van Bestuur Arkin)     

GGz Breburg:
- dr. Julliëtte van Eerd-Vismale MBA (voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg)

Emergis:
- drs. Paul de Schipper (lid Raad van Bestuur Emergis)

Vacature:
- wordt binnenkort ingevuld door een van de GVPQ-leden

Het bestuur komt elke twee maanden in vergadering bijeen en legt over het door haar gevoerde beleid verantwoording af aan de ledenraad. De bestuursleden zijn als lid van de ledenraad door die ledenraad gekozen en benoemd tijdens een algemene ledenvergadering. Jaarlijks is er een bestuurswisseling van een of twee bestuurders.
Voor de dagelijkse aansturing en realisatie van de verenigingswerkzaamheden is een manager aangesteld: Marc van Dijk. Samen met managementassistente Patty Hoogendoorn en testcoördinator Ilse van der Wijngaard vormt hij het projectbureau van de gebruikersvereniging.

Ledenraad
Alle GGZ-instellingen die zijn aangesloten bij de gebruikersvereniging zijn vertegenwoordigd in de ledenraad:

De ledenraad kiest de bestuursleden van de gebruikersvereniging en adviseert het bestuur. Over het gevoerde beleid legt het bestuur verantwoording af aan de ledenraad. Twee keer per jaar komt de ledenraad bijeen in de Algemene ledenvergadering. Deze vergadering is voor de gebruikersvereniging het hoogste beslisorgaan. Besluiten worden genomen op basis van consensus. Dat wil zeggen dat besluitvorming alleen mogelijk is als alle leden met een voorstel akkoord gaan.

Gebruikersoverleg
Naast de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering is er ook twee keer per jaar een zogeheten Gebruikersoverleg. Een van de bestuursleden van de gebruikersvereniging zit dan aan tafel met de personen die bij de lid-instellingen de functie vervullen van directeur Bedrijfsvoering, directeur Financiën, directeur ICT of een combinatie daarvan.