Bestuur en ledenraad

Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 1583 views

Bestuur
De Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant heeft een dagelijks bestuur dat gevormd wordt door vijf van de aangesloten GGZ-instellingen:

Emergis:
- drs. Paul de Schipper, voorzitter (lid Raad van Bestuur Emergis)

Arkin:
- drs. Dick Veluwenkamp, penningmeester (lid Raad van Bestuur Arkin)     

Parnassia Groep:
- Sjoerd van Breda (lid Raad van Bestuur Parnassia Groep)

GGz Breburg:
- dr. Julliëtte van Eerd-Vismale MBA (voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg)

Vacature:
- wordt binnenkort ingevuld door een van de GVPQ-leden

Het bestuur komt elke twee maanden in vergadering bijeen en legt over het door haar gevoerde beleid verantwoording af aan de ledenraad. De bestuursleden zijn als lid van de ledenraad door die ledenraad gekozen en benoemd tijdens een algemene ledenvergadering.

Voor de dagelijkse aansturing en realisatie van de verenigingswerkzaamheden zijn een manager aangesteld: Peter Kloekke en een managementassistente: Patty Hoogendoorn. Samen vormen zij het projectbureau van de gebruikersvereniging.

Ledenraad
Alle GGZ-instellingen die zijn aangesloten bij de gebruikersvereniging zijn vertegenwoordigd in de ledenraad:

De ledenraad kiest de bestuursleden van de gebruikersvereniging en adviseert het bestuur. Over het gevoerde beleid legt het bestuur verantwoording af aan de ledenraad. Twee keer per jaar komt de ledenraad bijeen in de Algemene ledenvergadering. Deze vergadering is voor de gebruikersvereniging het hoogste beslisorgaan. Besluiten worden genomen op basis van consensus. Dat wil zeggen dat besluitvorming alleen mogelijk is als alle leden met een voorstel akkoord gaan.

Bestuursadviesraad
Naast de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering is er ook elk kwartaal een vergadering van de Bestuursadviesraad. Hierin komen managers van de lidinstellingen bij elkaar om het bestuur te adviseren over inhoudelijke vraagstukken.